Gündem Adana

1xbet betist jasminbet

istanbul escort

porno izle

porno indir

istanbul escort

YÜKSEL: “SAĞLIK HİZMETLERİ KÖTÜYE GİDİYOR”

YÜKSEL: “SAĞLIK HİZMETLERİ KÖTÜYE GİDİYOR”
194 views
08 Mart 2019 - 12:38

Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, sağlığa dair
önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksel, noeliberal
sağlık reformlarının getirdiği zorlukları şu sözlerle açıkladı:

Siyasi iktidarın hayata
geçirmeye çalıştığı Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte toplum yönelimli
sağlık hizmetleri artık tamamen yerini sermaye yönelimine terk etmiştir.

Sağlık hizmetlerinin
temeli olan birinci basamak sağlık hizmetleri de bu dönüşümden nasibini alarak,
koruyucu sağlık hizmeti sunumundan uzaklaştırılarak, sermayenin ihtiyaçlarına
göre tedavi merkezli sağlık hizmeti sunumuna yönlendirilmiştir.

SES olarak dünden
bugüne sağlık alanında uygulanan neoliberal programlara karşı itirazlarımızı ve
çözüm önerilerimizi ifade ediyoruzToplumun sağlığını
korumak ve geliştirmek, önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek, erken tanı ve
tedavi ile mortalite ve morbiditeyi en aza indirmek, toplumun sağlık düzeyini
yükseltmek bir sağlık sisteminin temel hedefidir. Tüm bu özellikleri bünyesinde
barındıran yegane kurum olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleridir  sağlık hizmetlerinin temelini teşkil eder.

 • Toplumun
  sağlığını korumak ve geliştirmek ancak toplumsal yaşamı demokratikleştirerek,
  birey ve toplumu özgürleştirerek ve eşitsizliklerle mücadele ederek; her bir
  bireyin yeterli beslenebildiği, uygun koşullarda barınabildiği, temiz suya
  ulaşımının mümkün olduğu, havanın kirletilmediği koşulları sağlayarak, yani en
  temel insani ihtiyaçların karşılanması ile mümkündür. Sağlık hizmetleri, ancak
  tüm bu sıralananlarla birlikte toplum sağlığının geliştirilmesine katkı
  sağlayabilir. Türkiye gibi toplumsal eşitsizliklerin derin olduğu ülkelerde,
  sağlık hizmetleri eşitsizlikleri en aza indirgenmesi hedefiyle de yapılandırılmak
  zorundadır. Bunun yaşama geçmesinin yolu da toplum yönelimli birinci basamak
  hizmetlerinden geçmektedir.

İnsan sağlığı kar mantığından ve piyasa
dinamiklerinden arındırılmış bir alan olmak zorundadır. Ancak;

 • Bilinen
  gerçeklere rağmen neoliberal sağlık reformları ile sağlık hizmetleri, birinci
  basamak dahil bu işlevinden uzaklaştırılmıştır. Ülkemizde de sağlıkta dönüşüm
  programıyla dile getirilen “reformlar” ile koruyucu sağlık anlayışı
  yerine tedavi edici yaklaşım yerleştirilmiş, birinci basamak sağlık sistemi
  buna göre yeniden yapılandırılmıştır. Toplumun algısı da tedavi edici hizmete
  yönelik yeniden şekillendirilmiştir.
 • Bölgesel
  temelli verilmesi gereken koruyucu sağlık hizmetleri birey ve tedavi merkezli
  verilmesi toplum sağlığı açısında sorunları büyütmektedir.
 • Kamusal
  kaynaklardan karşılanması gereken sağlık harcamaları bireysel emeklilik
  sigortası aracılığı ile özelleştirilmektedir.
 • Birinci
  basamak kurumlarının altyapısına yönelik yatırımlar yapılmamakta bu durum
  sağlık hizmetlerin sürekliliğini ve hizmet koşullarını olumsuz etkilemektedir.
 • Birinci
  basamak hizmetlerindeki dönüşümle birlikte halk sağlığına yönelik
  uygulamalarında da büyük sorunlar yaşamaktadır. Başta Aşı reddinin
  yaygınlaşması ile bu durum halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış
  durumdadır ve kızamık salgınları ülkemiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
 • Aşı
  reddi ile birlikte liste temelli sistem nedeniyle sığınmacılar ve mevsimlik
  işçilerin tespiti zorlaşmıştır, üstelik negatif performansa ve cezaya dayalı
  sistem nedeniyle bu kişilerin sisteme kaydı da istenilmeyen bir durumdur.
 • Son
  dönemlerde sağlıkta artan şiddetin önemli nedenlerinde biri iktidar
  sahiplerinin sağlık emekçilerine yönelik söylemleri ile itibarsızlaştırma ve
  güven ilişkinin zedelenmesi olduğu aşikardır. Aşı reddinin temelinde de sağlık
  emekçileri ile toplum arasındaki güven ilişkisinin bilinçli olarak deforme
  edilmesi de yer almaktadır.
 • Kadın
  sağlığı üreme sağlığından ibaret görülmekte, kadına şiddet gibi konular göz
  ardı edilmektedir. Oysa ki birinci basamak sağlık hizmetleri niteliği gereği
  şiddet gören kadınların en rahat ulaşabileceği kurumlardır. Ancak, biz sağlık
  emekçilerinin yeterli bilgi donanımına sahip olmamız ve güvenliğimizin
  sağlanmaması nedenleriyle maalesef kadına yönelik şiddet gündemimizde yeterince
  yer tutmamaktadır.
 • Çocuğa
  yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi, bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi
  gerekmektedir. Böyle bir koruma sistemi içerisinde ise birinci basamak sağlık
  hizmetleri çok kritik bir yere sahiptir. Özellikle tüm çocukların 6 yaşına
  kadar etkin izleminin yapılması, istismar risklerinin fark edilerek önlemeye
  ilişkin çalışmalar yapılabilmesi, çocuğun korunması, istismarın erken tespit
  edilebilmesi gibi koruyucu faaliyetler birinci basamağın kritik
  görevlerindendir. Ancak birinci basamak bugünkü koşullarda bu işlevini yerine
  getirememektedir. 
 • Aile
  planlaması hizmetleri talep odaklı yürütülmekte, AÇSAP’ların
  işlevsizleştirilmesi bu konuda yetersizliklere neden olmaktadır.
 • Evde
  Sağlık Hizmet Birimleri ilaç yazmaktan ibaret halde yürümeye devam etmekte, TSM
  ile ASM arasında entegrasyonun olmaması sorun oluşturmaktadır.
 • 20
  yıl öncesine kadar musluktan akan suyu hepimiz kullanmaktayken bugün su tamamen
  ticarileşmiş, toplum şişelenmiş suya mahkum edilmiş durumdadır. Sağlık ocağı
  sisteminin ortadan kaldırılmış olması nedeniyle çevre sağlığıyla ilgili
  konularda yaşanan çok başlılık, gıda ve su temizliğinde sorunlara sebep
  olmaktadır. Su ve gıda güvenliği aşısında riskler artmıştır.
 • Her
  gün yeni düzenlemelerle yaz-boz tahtasına dönmüş birinci basamak hizmetleri hükümet
  temsilcileri ve Sağlık Bakanlığınca giderek artan sıklıkta basında yürüttüğü
  tartışmalar kamuoyunda aşı, kanser taramaları gibi konular başta olmak üzere
  hekimlik uygulamaları ile ilgili kafa karışıklıkları her geçen gün artmaktadır.
  Diğer taraftansa son örneğini check-up meselesinde yaşadığımız gibi popülist
  politikalar birinci basamak sağlık hizmetlerindeki uygulamaları da
  şekillendirmektedir.
 • Yine
  flor uygulaması da bu kafa karışıklıklarına kurban edilmektedir. Flor
  uygulaması zaman zaman çürük diş bulunan ağızlara da uygulanabilmekte, flor
  uygulaması ile beraber yürütülen taramalarda saptanan diş çürüklerinin
  tedavisini sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.
 • Performansa
  dayalı ücretlendirme sistemi temel politika haline getirildiği için performans
  değerlendirmesi dışında kalan hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır.
 • Liste
  temelli hizmet sunumu göçmenler ve mevsimlik işçiler başta olmak üzere pek çok
  kişinin kayıt dışı kalmasına yol açmaktadır. Nüfus hareketliliğin (tatil,
  mevsimlik çalışma vb.) yoğun olduğu bölgelerde liste dışı başvurular iş yükünde
  artışa sebep olmakta, tıbbi malzeme yetersizliği sorununa yol açmaktadır.
  Sadece ASM’lere başvuranlar birinci basamak sağlık hizmetlerden yararlanmakta,
  kayıtlı nüfusun büyük bir kısmı ile temas kurul(a)mamakta ve liste tabanlı
  nüfus dahi tanınmamaktadır. E-nabız sisteminden aile hekimini değiştirmek de
  mümkün olduğundan nüfusu tanımak imkansız hale gelecektir.
 • Kırsalda
  sağlık hizmetlerinin sunumunun sağlanması için bulunması gereken sağlık evleri
  çoğu yerde bulunmamakta, cami/okul gibi uygun olmayan yerlerde sağlık hizmeti
  sunulmaya çalışılmaktadır. Bulunan yerlerdeki sağlık evleri ise çoğunlukla
  metruk, sağlık emekçisi ataması yapılmamış veya atama yapıldıysa da emekçinin
  güvenliği sağlanmadığı için boş kalmış durumdadır.
 • Gezici
  (mobil) sağlık hizmetlerinin kiralık ve uygunsuz donanımlı araçlarla
  göstermelik sunumu sorunları çözmekten uzaktır.
 •  ASM sınıflandırmasının hekimlerin tercihine
  bırakılması, belirli bir standartın tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulamaması
  önemli sorunlar arasında yer alıyor.
 • Birinci
  basamak alanında yumak haline gelmiş sorunları yapılan her mevzuat değişikliği
  çözmek bir yana daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

Birinci basamak sağlık
hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir;

 • Sağlık
  emekçilerin çalışma koşulları kötüleşmiş, iş güvencesinin ortadan kalkmış, iş
  yükü artmış, şiddet tehdidi artmış, kendini değersiz hissetme duygusu
  artmıştır.
 • Çalışanlar
  izin kullanımı konusunda sorun yaşamakta, ücretler giderek erimekte çok
  parçalılığın getirdiği gerilimler artmaktadır
 • Birinci
  basamak hizmetleri ekip anlayışı ile yürütülmesi gerekir bunun yerine rekabet
  anlayışı öne çıkarılmış, bu durum iş barışını olumsuz etkilemektedir.
 • İş
  yükünün büyük bir kısmını prosedürlerin tamamlanması oluşturmaktadır. Her türlü
  rapor düzenleme işinin ASM’lere verilmesi iş yükü artışının yanında görev-yetki
  karmaşasına neden olmaktadır.
 • Bir
  hekim ve bir aile sağlığı çalışanından ibaret olan ekip her geçen gün yenisi
  eklenen görevlerin yükü altında ezilmektedir. Üstelik hizmet verilen nüfusun
  4000’i geçen kısmı ücretlendirilmemektedir.
 • İş
  yükü yoğunluğu nedeniyle koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili görevlerin tümü
  aile sağlığı çalışanı tarafından yürütülmektedir. Görev tanımlarının net
  olmaması sağlık emekçilerinin meslekleri dışında çalıştırılmasına yol açmakta,
  mesleğin değersizleşmesine, az kişiyle çok işin kotarılmasına neden olmaktadır.
  Yine iş yükünün fazlalığı ve görev tanımlarındaki belirsizlikler çalışma
  barışını bozmakta, TSM ile ASM arasında, aile hekimi ile aile sağlığı çalışanı
  arasında gerilimlere sebep olmaktadır.
 • Denetim
  gibi yönetsel işlemlerin eğitim değil cezalandırma temelli olması, cezaların iş
  güvencesini belirlemesi bu gerilimleri beslemektedir. Mobbing birinci basamak
  alanında bu gerilimlerin sonucu olarak yaygın yaşanan bir durum haline
  gelmiştir.
 • Bireysel
  ve tek taraflı sözleşmelerle ücretlerin ve çalışma süresinin belirlenmesi ücret
  ve iş güvencesizliği yaratmaktadır. Bu durum aynı zamanda bir anlamda gelecek
  güvencesizliği anlamına gelmektedir.
 • Tüm
  kamu alanında yaygınlaştırılan yeni personel rejimi güvencesiz ve esnek
  çalışmayı dayatmaktadır. Birinci basamak alanı güvencesizliğin en somut
  yaşandığı yerdir. Ceza puanına bağlı sözleşme feshi ciddi bir tehdit
  oluşturmaktadır. Yine kamu dışı sağlık emekçisi istihdamı bu kişilerin hemen
  her durumda işinden olma kaygısı yaşamasına sebep olmaktadır. Öyle ki hastalık
  ve doğum izni kullanmaktan bile imtina edilir hale gelinmiştir.
 • İzin
  kullanımı ASM’lerin tümünde ancak özellikle tek birimli olanlarda ciddi bir
  sorun oluşturmaktadır.
 • Sağlık
  evi çalışanları hizmet açısından aile hekimlerine, idari açıdan sağlık
  müdürlüklerine bağlı olmasının getirdiği gerilimler, muhattap bulma konusunda
  sorunlar yaşanmaktadır.
 • Aile hekimin, aile sağlığı çalışanını
  seçmesinin getirdiği gerilim vetercih koşullarının tamamen keyfi olması da
  önemli sorunlardan biridir.
 • Ekonomik
  krizin kendini iyiden iyiye hissettirdiği günümüzde kamuya ait olmayan
  ASM’lerin kiralarında dudak uçuklatan yükselmeler olmasının yanında sarf
  malzemelerde de yine enflasyon oranında artış söz konusuyken cari ödemelerdeki
  artış memur maaş zammıyla aynı oranda kalmakta, göreli olarak gelirlerde
  azalmaya yol açmaktadır. Dahası cari ödemelerin sık sık geç ödenmesi/ödenmemesi
  sorunu da yaşanmaya başlanmıştır. Özel mülkler için talep edilen yüksek kira
  ücretleri sağlık hizmeti sunumuna elverişsiz, personel dinlenme alanına sahip
  olmayan yerlerin kiralanmasına neden olmaktadır.
 • Sıfır
  nüfuslu, mobil hizmetin yoğun olduğu ve kamu binası olmayan ASM’ler tercih
  edilmemekte, boş kalmaktadır. Buralarda sağlık hizmeti sunumunun sağlanabilmesi
  için mecburi hizmet kurasına dahil edilmeleri soruna çözüm getirmemektedir.
 • Sağlık
  emekçileri karar mekanizmalarına katılımı söz konusu değildir. Dayatılan, tek
  tipleştirilen bir hizmet üretilmek zorunda bırakılmaktadır. Bu durum mesleğe,
  işe yabancılaşmayı getirmektedir.
 • TSM’lerde
  çalışan emekçilerin sürekli farklı işlerde görevlendirilmesi, “açık kapayan
  personel” olma hali de mesleğini severek yapmaya engel olmaktadır.
 • Aile
  hekimliği sistemi sözleşme hukuku açısında yarı özel, aile sağlığı çalışanın
  ücretinin bütçeden karşılanması ile yarı kamu ve bireysel sözleşme ile yarı
  özerk oluşuyla karmaşık bir yapıdır. Aile hekimlerine hem çalışan, hem işveren
  ve hem de işletmeci rolü biçilmektedir. Bu sistem emekçi için de hizmetlerden
  faydalanan yurttaşlar için de halk sağlığı için de uygunsuzdur.

Yanlıştan dönülmeli,
birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyen
adımlar atılmalıdır:

 1. Birinci Basamak Sağlık
  Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.
 2. Koruyucu sağlık
  hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM giderlerinin cari
  hesaplar kaleminden değil bütçeden karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun
  standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır.
 3. Mobil hizmetler için
  kamu tarafından mekanın temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi
  yapılmalıdır.
 4. Yaz-boz tahtasına
  dönüşmüş olan mevzuatlar tartışmaya açılmalı ve toplumun ve sağlık emekçilerin
  örgütlerinin görüşleri bu tartışmalarda önemsenmelidir. Mevzuat  yeniden düzenlenmelidir.
 5. Emekçilerin kadrolu, iş
  güvenceli istihdamı sağlanmlaı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.
 6. Birinci basamak
  ekibinin genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda
  sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.
 7. Nüfus ve performansa
  dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata
  geçirilmelidir.
 8. Birinci basamak sağlık
  emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve
  sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün
  yer verilmelidir.
 9. Denetim ve izlemelerin
  birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi olmalıdır.
 10. Sağlık emekçilerinin
  karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.
 11. Toplumun sağlık
  hizmetlerinde söz ve karar sahibi olmasına yönelik toplum katılımını sağlayacak
  mekanizmalar oluşturulmalıdır.
 12. Birinci basamak
  gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm
  sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de
  emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır ve çalışma koşulları ve ücretler
  toplu sözleşme ile belirlenmelidir.

Sonuç
olarak; Aile hekimliği uygulaması, SDP diye bilinen neoliberal sağlık
reformlarının bir parçasıdır. Sağlıktan para kazanmayı önceleyen bu sistemin
içinde sadece Aile Hekimliği’nde dönüşüm mümkün değildir. Dişlinin tüm çarklarında
toplum yönelimli bir sağlık hizmetini ön plana alan adımlar kaçınılmazdır.”

© 2019 Gündem Adana Tüm Hakları Saklıdır.

çanakkale masaj salonu çorum masaj salonu osmaniye masaj salonu ısparta masaj salonu yozgat masaj salonu edirne masaj salonu amasya masaj salonu kırklareli masaj salonu elazığ masaj salonu kütahya masaj salonu muğla masaj salonu
bursa escort görükle escort escort bursa bursa escort lefkoşa escort